Financieel Overzicht 2021

Toelichting verslagjaar 2021

In het verslagjaar zijn de laatste 29 struikelstenen (totaal 124) aangekocht en betaald. In het jaar 2021 is ook nog een tweetal bijdragen ontvangen van in totaal € 1.150. De realisatie van de meer professionele website heeft beduidend minder gekost dan eerst geraamd. Met de recent vernieuwde website verwacht het bestuur ook een jongere doelgroep te binden waardoor het verleden ‘levend’ kan blijven.

Vooruitblik toekomst

Met het beschikbare banksaldo per 31 december 2021 (is gelijk aan het Eigen Vermogen) zullen, behalve de kosten van de laatste bijeenkomsten in 2022, ook de onderhoudskosten van de website nog een aantal jaren kunnen worden betaald.

In juni 2022 zullen normaal gesproken de laatste struikelstenen geplaatst kunnen worden en zal het project met een officiële bijeenkomst worden afgesloten. Er wordt nog nagegaan (onder meer d.m.v. gesprekken met andere stichtingen) hoe kan worden verzekerd dat de nog beschikbare geldmiddelen alleen zullen kunnen worden besteed aan het in de lucht houdenvan de website en voor eventuele vervanging van steentjes als er schade optreedt. Als dit is geregeld kan de projectstichting worden opgeheven.